Band-aid ne demek

  1. Band-aid : yara bandı

yara bandı ile ilgili cümleler

  1. yara bandı
    Band-Aid