accommodating item ne demek

  1. accommodating item : denkleştiriri kalem