agitator (chem) ne demek

  1. agitator (chem) : karmaç