algebraic manipulation ne demek

  1. algebraic manipulation : cebirsel işlem

cebirsel işlem ile ilgili cümleler

  1. cebirsel işlem
    algebraic manipulation