all-in ballast ne demek

  1. all-in ballast : tuvenan balast