anybody ne demek

  1. anybody : anyone
  2. herkes : anybody
  3. kimse : anybody