axon ne demek

  1. axon : akson

akson ile ilgili cümleler

  1. Anglosakson
    Anglo-Saxon
  2. taksonomi
    taxonomy