bar code slot reader ne demek

  1. bar code slot reader : yuvalı çubukkod okuyucu