base of birth ne demek

  1. base of birth : soysuz