bring shame on ne demek

  1. bring shame on : rezil etmek