caulk ne demek

  1. caulk : kalafat
  2. caulk : kalafatlamak