centrifugal drum ne demek

  1. centrifugal drum : santrifüj tamburu