chastity, innocence, honesty ne demek

  1. chastity, innocence, honesty : iffet