chemical ne demek

  1. chemical : kimyasal
  2. chemical : kimyasal (madde)
  3. chemical : kimyevi