chemical closet ne demek

  1. chemical closet : kimyevi klozet