chemotropism ne demek

  1. chemotropism : kemotropizm
  2. chemotropism : kimyadoğrulumu