chlorobenzene ne demek

  1. chlorobenzene : klorobenzen