christianity ne demek

  1. christianity : hıristiyanlık
  2. Christianity : Hristiyanlık