claim ne demek

  1. claim : alacak
  2. claim : istek
  3. claim : talep