dachshund ne demek

  1. dachshund : daksund
  2. dachshund : mastı