dichloroethane ne demek

  1. dichloroethane : dikloroetan