flippant, flighty, fop, foppish ne demek

  1. flippant, flighty, fop, foppish : hoppa