foul-air flue ne demek

  1. foul-air flue : kirli hava kanalı