hand ne demek

  1. hand : el
  2. hand : elle vermek
  3. hand : ırgat