harem ne demek

  1. harem : harem
  2. harem : women's apartments, harem