have the runs ne demek

  1. have the runs : ishal olmak