hobnail ne demek

  1. hobnail : iri başlı çivi
  2. hobnail : kabara