holdup ne demek

  1. holdup : gecikme
  2. holdup : soygun