hot-air system ne demek

  1. hot-air system : sıcak hava sistemi