hunting dog, hound ne demek

  1. hunting dog, hound : av köpeği