hydrostatic level ne demek

  1. hydrostatic level : hidrostatik düzey