hyperbolic shell ne demek

  1. hyperbolic shell : hiperbolik kabuk