keep at ne demek

  1. keep at : yapmaya devam etmek