literacy ne demek

  1. literacy : okuma yazma
  2. literacy : okuryazarlık
  3. literacy : okur yazarlık