lonely ne demek

  1. lonely : yalnız (kimse)
  2. lonely : kimsesiz