loss of hair ne demek

  1. loss of hair : saçkıran