main haulage level ne demek

  1. main haulage level : ana nakliyat katı