make love ne demek

  1. make love : aşk yapmak
  2. make love : sevişmek