methyl isobutylketone ne demek

  1. methyl isobutylketone : metil izobutil keton