moral ne demek

  1. ahlak dersi : moral
  2. ahlaki : moral
  3. ahlaksal : moral
  4. moral : morale