nevvsagent ne demek

  1. nevvsagent : gazete bayii