nrnemonic symbol ne demek

  1. nrnemonic symbol : anımsatıcı simge

anımsatıcı simge ile ilgili cümleler

  1. anımsatıcı simge
    mnemonic symbol