primary ionization ne demek

  1. primary ionization : primer iyonizasyon