shorthand ne demek

  1. shorthand : steno

steno ile ilgili cümleler

  1. Steno sekreter
    Shorthand secretary