shot ne demek

  1. shot : girişim
  2. shot : mermi
  3. shot : shoot
  4. shot : yanardöner