shrub ne demek

  1. shrub : çalı
  2. shrub : funda