skid ne demek

  1. skid : patinaj
  2. skid : yana kaymak