surety bond ne demek

  1. surety bond : kefalet senedi