to ponder, think hard ne demek

  1. to ponder, think hard : kafa yormak