to release; to set free ne demek

  1. to release; to set free : tahliye etmek